บริการที่ปรึกษาระบบ GMP

เรามีบริการให้คำปรึกษาในการจัดการกระบวนการผลิตของโรงงานอาหารและยา ตามมาตรฐาน GMP  โดยรับรองผลสำเร็จด้วยทีมงานคุณภาพที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปี

GMP คืออะไร?

GMP เป็นระบบบริหารงานเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหารและยา  ซึ่งมีจุดประสงค์ในการป้องกันและกำจัดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน ,ความเสี่ยงที่อาหารเป็นพิษ ตลอดจนปัจจัยอื่นๆที่ไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค อันเกิดจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารนั้น

ดังนั้น ผู้ที่ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร จึงจำเป็นต้องมีการขอมาตรฐาน GMP เพื่อเป็นการแสดงว่า กระบวนการผลิตได้รับมาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

GMP สามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

GMP สุขลักษณะทั่วไป หรือ General GMP ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่นําไปใช้ปฏิบัติสําหรับ อาหารทุกประเภท โดย มีอยู่ 6 ข้อกําหนดด้วยกัน
1. สถานที่ตั้งและอาคารผลิต
2. เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต
3. การควบคุมกระบวนการผลิต
4. การสุขาภิบาล
5. การบํารุงรักษาและการทําความสะอาด
6. บุคลากรและสุขลักษณะ

GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์ หรือ Specific GMP ซึ่งเป็นข้อกําหนดที่ เพิ่มเติมจาก GMP ทั่วไป เพื่อมุ่งเน้นในเรื่องความเสี่ยงและความปลอดภัยของแต่ละผลิตภัณฑ์อาหารเฉพาะ อย่างข้อกําหนด GMP น้ำบริโภค และข้อกําหนด GMP นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาส เจอร์ไรส์ เป็นต้น โดยแต่ละข้อกำหนดก็จะมีในเรื่องของการบังคับในกระบวนขั้นตอนต่างๆที่แตกต่างกันไปอีก

หลักการของ GMP ครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร กระบวนการผลิตที่ดีมีความปลอดภัย และมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนการผลิต ระบบควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบ ระหว่างการผลิต ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ และ การ ขนส่งจนถึงผู้บริโภค มีระบบบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์รวมถึงระบบการจัดการ 2 ที่ดีในเรื่องสุขอนามัย (Sanitation และ Hygiene) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์คุณภาพ และปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และ GMP ยังเป็นระบบประกันคุณภาพพื้นฐานก่อนที่จะพัฒนาไปสู่ ระบบประกันคุณภาพอื่น ๆ ต่อไป เช่น HACCP (Hazards Analysis and Critical Control Points)


สามารถติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมกับทีมงาน Be Sustain Consult ได้ที่

บริษัท บีซัสเทน จำกัด

69/357 หมู่10 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
Tel : 0933287455,098-2694983,097-1827558
E-mail: besustainconsult@gmail.com
LINE: besustainconsult