บริการที่ปรึกษาระบบ SEDEX เพื่อเป็นองค์กรที่มีจริยธรรมและปลอดภัยต่อการทำงาน

The Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA) หรือเรียกว่า SEDEX เป็นองค์กรและระบบการจัดการเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน และความปลอดภัยในการทำงาน ที่รวมกลุ่มสมาชิกทางธุรกิจทั่วโลก ซึ่งมีข้อตกลงร่วมกันคือ พัฒนาจริยธรรมของบริษัท หรือกลุ่มผู้จัดจำหน่าย

โดยบริษัทฯ ที่จะเข้ากลุ่มนี้ได้ จะต้องปฏิบัติต่อพนักงาน หรือแรงงานอย่างมีจริยธรรมทั้งระบบ ไม่ใช่มีเฉพาะในบริษัทฯ ของตนเองเท่านั้น ต้องรวมไปถึงผู้ที่จัดจำหน่ายสินค้าให้ ก็ต้องมีจริยธรรมต่อแรงงานด้วยเช่นกัน หรือโดยสรุปคือ กลุ่มสมาชิกที่เข้าร่วม SEDEX เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลนั้น จะไม่ทำธุรกิจ ไม่ซื้อของจากบริษัท ที่ไม่มีจริยธรรมในเรื่องของแรงงาน

การจัดทำมาตรฐานให้บริษัทหรือองค์กร ได้เข้าร่วม SEDEX จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับบริษัทหรือองค์กร ที่ต้องการสร้างความมั่นใจให้กับทั้งบริษัทคู่ค้า ลูกค้า และ ตลอดจนพนักงานบริษัท ว่าเป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ มีความปลอดภัยในการทำงาน และมีจริยธรรม

สามารถติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมกับทีมงาน Be Sustain Consult ได้ที่

บริษัท บีซัสเทน จำกัด

69/357 หมู่10 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
Tel : 02-125-2019 , 093-328-7455
E-mail: besustainconsult@gmail.com
LINE: besustainconsult