มาตรฐาน ISO ที่สำคัญในไทย มีอะไรบ้าง?

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้รับเอาระบบคุณภาพอนุกรมมาตรฐานสากล ISO มาใช้ใน การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพในการบริหารองค์กรโดยมาตรฐาน ISO ที่สำคัญได้แก่

 1. มาตรฐาน ISO 9000 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

โครงสร้างของอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มมาตรฐานข้อกำหนด ใช้เพื่อขอรับการรับรอง

ISO 9001 มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ใช้สำหรับองค์กรที่มีความรับผิดชอบ ตั้งแต่การออกแบบ การผลิต การติดตั้ง และการบริการ

ISO 9002 มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ใช้สำหรับองค์กรที่มีความรับผิดชอบ ตั้งแต่การผลิต การติดตั้ง และการบริการ

ISO 9003 มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ใช้สำหรับองค์กร ที่มีความรับผิดชอบเฉพาะการตรวจ และการทดสอบขั้นสุดท้าย

กลุ่มมาตรฐานข้อแนะนำ ใช้เพื่อสนับสนุนการนำมาตรฐานไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ISO 9000 แนวทางการเลือกและการใช้มาตรฐานในอนุกรม ISO 9000

ISO 9004 เป็นข้อแนะนำในการจัดระบบการบริหารงานคุณภาพ เพื่อให้องค์กรผู้ใช้มาตรฐานได้มีระบบที่มี ประสิทธิภาพสูงสุด

  2. มาตรฐาน ISO 14000 มาตรฐานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

เป็นมาตรฐานที่นำไปใช้กับการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ทั้งในส่วนของ กิจการภายใน การผลิตสินค้า และการจัดการเรื่องผลกระทบ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมถึงระบบโครงสร้างองค์กร การกำหนดความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน ระเบียบปฏิบัติ กระบวนการ ดูแลทรัพยากร มาตรฐาน ISO 14000 นี้ สามารถใช้ได้กับทั้งระบบอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ เช่นเดียวกับ ISO 9000 ทั้งนี้เพราะในแต่ละองค์กรมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น และ สมอ.ได้นำมาประกาศใช้ในประเทศ ไทย เมื่อปี 2540 ในชื่อ “อนุกรมมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม มอก.-ISO 14000” อนุกรมมาตรฐาน มอก.-ISO 14000 มีเนื้อหาแบ่งออกได้ ดังนี้

ISO 14001 เป็นข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ISO 14004 เป็นข้อแนะนำด้านหลักการและเทคนิคในการจัดระบบ

ISO 14010 เป็นหลักการทั่วไปของการตรวจประเมิน

ISO 14011 เป็นวิธีการตรวจประเมินระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ISO 14012 เป็นข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน

ISO 14020 เป็นหลักการพื้นฐานในการติดฉลากผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

ISO 14021 เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และสัญลักษณ์ให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการสามารถประกาศรับรองตนเองได้ ว่าได้ผลิตสินค้าและบริการที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ISO 14024 เป็นหลักการ ระเบียบปฏิบัติข้อกำหนดและวิธีการรับรองผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของหน่วยรับรอง

ISO 14040 เป็นหลักการพื้นฐานและกรอบการดำเนินงาน

ISO 14041 เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

ISO 14042 เป็นการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ISO 14043 เป็นการแปรผลที่ได้จากข้อมูล  

3. มาตรฐาน ISO 17025 มาตรฐานการประเมินความสามารถทางวิชาการของ ห้องปฏิบัติการ


ISO/IEC 17025 คือ มาตรฐานสากลซึ่งเป็นการประเมินความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025

ครอบคลุมทุกด้านของการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่การเตรียมตัวอย่างถึงความชำนาญในการ วิเคราะห์ทดสอบ ถึงการเก็บบันทึกและการรายงานผล ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ การควบคุมเอกสาร การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน สถานที่และสภาพภาพแวดล้อม เครื่องมือของห้องปฏิบัติการ เป็นต้น

4. มาตรฐาน ISO 18000 มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


ครอบคลุมถึงแนวทางในการป้องกันมิให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพและอุบัติเหตุต่างๆ ต่อผู้ปฏิบัติงานและต่อสังคม โดยรวมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดจนรวมทั้งชุมชนใกล้เคียงวัตถุประสงค์ของมาตรฐานนี้กกำหนดขึ้นเพื่อ ใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดทำระบบการจัดการอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยขององค์การ และพัฒนาปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ISO 18000 แบ่งออกเป็น

  • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ข้อกำหนด ตามมาตรฐาน เลขที่ มอก. 18001-2542 (Occupational health and safety management system : specification)
  • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ข้อแนะนำ ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการระบบและเทคนิคในทางปฏิบัติ ตามมาตรฐาน เลขที่ มอก. 18004 (Occupational health and safety management systems : general guidelines on principle, systems and supporting technique

5. มาตรฐาน ISO 22000 มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของอาหาร


ISO 22000:2005 Food Safety Management System: FSMS ระบบการจัดการความปลอดภัยของ อาหาร ครอบคลุมทั้งข้อกำหนดของ GMP, HACCP และข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการในองค์กร มาตรฐานดังกล่าว เน้นที่ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาการจัดการความปลอดภัยของอาหารให้มีความชัดเจน โดยจะเป็นที่รวมของ ข้อกำหนดในมาตรฐานต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อประกันความปลอดภัยของสินค้าตลอดเส้นทางห่วงโซ่อาหาร โดยเน้นที่การสื่อสารร่วมกันระบบการจัดการและการควบคุมอันตราย

 

6. มาตรฐาน ISO 13485 การจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์


ISO 13485 เป็นระบบการจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกทำให้ บริษัท ต่างๆที่สนใจในกระบวนการปฏิบัติงานเช่นการผลิตอุปกรณ์การแพทย์การขายหรือการจัดหาเป็นประโยชน์และเพิ่มความพยายามในการระบุและตอบสนองความต้องการของลูกค้า การรับรอง ISO 13485 ซึ่งแสดงถึงมาตรฐานสากลช่วยให้ บริษัท ธุรกิจขององค์กรสามารถให้บริการที่ยืดหยุ่นและมีประโยชน์มากขึ้น

บริษัท ผู้ผลิตที่ใช้มาตรฐาน ISO 13485 จะได้เปรียบในการแข่งขันด้วยวิธีนี้และได้รับชื่อเสียงและชื่อเสียงในตลาด เช่นเดียวกับในระบบคุณภาพและการจัดการทั้งหมดกิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องกำลังแพร่หลายในธุรกิจหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการผลิตลดต้นทุนและมีความก้าวหน้าในผลกำไรและผลผลิตของ บริษัท

ข้อดีอีกประการหนึ่งของมาตรฐานนี้คือเป็นพื้นฐานสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องการทำเครื่องหมาย CE ผลิตภัณฑ์ของตนและทำการค้าในตลาดยุโรป เครื่องหมาย CE ไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับระบบ ISO แต่ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องการใช้เครื่องหมายนี้สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์บางกลุ่มจะต้องติดตั้ง ISO 13485 ก่อน
การจัดตั้งและรับรองระบบ ISO 13485 สำหรับ บริษัท ที่ดำเนินงานในทุกสาขาของภาคการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ประโยชน์อย่างมากในทุกๆด้านและทำให้มั่นใจได้ว่าความพยายามในการกำหนดและตอบสนองความต้องการของลูกค้าสำหรับธุรกิจจะเพิ่มขึ้น ใบรับรอง ISO 13485 ซึ่งแสดงถึงมาตรฐานสากลช่วยให้ บริษัท ที่มีหน้าที่การงานสามารถให้บริการที่ยืดหยุ่นและเป็นประโยชน์มากขึ้น

(เรียบเรียงจาก www.torwitchukorn.com)

หากผู้ประกอบการท่านใด มีความสนใจที่จะจัดทำมาตรฐาน ISO สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับทีมงาน Be Sustain Consult ได้ที่

บริษัท บีซัสเทน จำกัด

69/357 หมู่10 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

Tel : 02-125-2019 , 093-328-7455
E-mail: [email protected]
LINE: besustainconsult