มาตรฐาน ISO คืออะไร?

มาตรฐาน ISO คืออะไร

International Standards Organization หรื่อที่เราเรียกกันคุ้นหูว่า ISO คือชื่อขององค์การมาตรฐานสากล หรือ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ ก่อตั้งเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 1947 (พ.ศ. 2490)

ปัจจุบันมีสมาชิก 143 ประเทศ ซึ่งครั้งแรกนั้นมีผู้แทนจาก ประเทศต่าง ๆ 25 ประเทศร่วมประชุมกันที่ กรุงลอนดอนมีมติตั้งองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานขึ้น และสหประชาชาติได้ให้การยอมรับเป็นองค์การชำนาญพิเศษประเภทที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ และขจัดข้อโต้แย้ง รวมถึงการกีดกัน ทางการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือการจัดระเบียบการค้าโลก ด้วยการสร้างมาตรฐานขึ้นมานั่นเอง

มาตรฐานในที่นี้ คือ ข้อตกลงที่จัดทำขึ้นเป็นเอกสาร โดยการรวบรวมข้อมูลหรือข้อกำหนดทางเทคนิค (Technical Specifications) หรือวิธีการทำงาน ที่ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป แล้วร่วมกำหนดเป็นเกณฑ์ข้อบังคับขึ้นมา เป็นสิ่งนั้นๆที่จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่า วัสดุผลิตภัณฑ์ขบวนการ หรือการบริการนั้นๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่ต้องการ หรือ เกิดจากข้อกำหนดด้านวิธีการหรือการทำงาน (Procedures manual หรือ Work Instruction) นั่นเอง

ประโยชน์ของ มาตรฐาน ISO


1. องค์กร/บริษัท

– การจัดองค์กร การบริหารงาน การผลิตตลอดจนการให้บริการมีระบบ และมีประสิทธิภาพ

– ผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าหรือผู้รับบริการและได้รับการยอมรับ

– ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร

– ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

2. พนักงานภายในองค์กร/บริษัท

– มีการทำงานเป็นระบบ

– เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

– พนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องของคุณภาพมากขึ้น

– มีวินัยในการทำงาน

– พัฒนาการทำงานเป็นทีมหรือเป็นกลุ่มมีการประสานงานที่ดี และสามารถพัฒนาตนเองตลอดจน เกิดทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน

3. ผู้ซื้อ/ผู้บริโภค

– มั่นใจในผลิตภัณฑ์และบริการ ว่ามีคุณภาพตามที่ต้องการ

– สะดวกประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องตรวจสอบคุณภาพซ้ำ

– ได้รับการคุ้มครองด้านคุณภาพความปลอดภัยและการใช้งาน

โดยสรุปแล้ว ถ้าหากคุณคิดที่จะสร้างแบรนด์ให้เป็นแบรนด์ระดับประเทศหรือระดับโลก ISO ถือเป็นใบเบิกทางสำคัญ เพราะถือเป็นการวัดระดับมาตรฐานแบบสากล ที่นานาประเทศยอมรับ

(เรียบเรียงข้อมูลจาก www.torwitchukorn.com)

หากผู้ประกอบการท่านใด มีความสนใจที่จะจัดทำมาตรฐาน ISO สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับทีมงาน Be Sustain Consult ได้ที่

บริษัท บีซัสเทน จำกัด

69/357 หมู่10 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
Tel : 0933287455,098-2694983,097-1827558
E-mail: besustainconsult@gmail.com
LINE: besustainconsult