Be Sustain Consult คือ องค์กรที่ให้คำปรึกษาด้าน ระบบคุณภาพ เกิดจากการรวมตัวกันของทีมผู้ตรวจประเมิน และที่ปรึกษาซึ่งมากด้วยประสบการณ์ด้านการตรวจประเมิน, จัดวางระบบ และฝึกอบรมระบบคุณภาพ โดยทีมอาจารย์ที่ปรึกษาที่มี ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการอบรม จัดทำระบบ รวม ทั้งตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองระบบคุณภาพมากกว่า 750 บริษัท ซึ่งเรารับรองได้ว่าท่านจะสามารถผ่านการตรวจให้การรับรองระบบ บริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากลจากสถาบันที่มีชื่อเสียงอย่าง แน่นอน